Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Reglement Via Vierdaagse 2022

Hier vind je het deelnemersreglement van Via Vierdaagse 2022.

Vierdaagse

Organisatie 

Via Vierdaagse 2022 wordt georganiseerd door Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) en Stichting DE 4DAAGSE. 

Reglementen 

Bij deelname aan Via Vierdaagse dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2022 zich te houden aan het onderstaande reglement.   
Gedurende deelname aan de 4Daagse dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2022 zich te houden aan de reglementen van Stichting DE 4DAAGSE. 

Risico 

Deelname aan Via Vierdaagse 2022 geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. 

Voorwaarden inschrijving 

De voorwaarden voor Via Vierdaagse 2022 luiden als volgt: 

 1. Inschrijving voor Via Vierdaagse 2022 geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door KWbN en Stichting DE 4DAAGSE zijn bepaald. Aanvullend gelden de voorwaarden voor inschrijving van de 4Daagse.
   
 2. Inschrijving is mogelijk voor iedereen die nog niet eerder succesvol (beloning 1) hebben deelgenomen aan de 4Daagse. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingeschreven deelnemers, waarbij na inschrijving alsnog blijkt dat deze niet aan de voorwaarden voldoen, uit het project te verwijderen.
   
 3. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien er van deelname wordt afgezien, bestaat er tot 14 dagen na het moment van inschrijving recht op restitutie van het inschrijfgeld, daarna niet meer. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.
   
 4. Bij annulering van de 4Daagse vanwege de op dat moment geldende coronamaatregelen krijgen deelnemers hun geld terug in onderstaande staffel:

  Bij annulering vóór 1 mei 2022 
 • Deelnemers die in 2020 ingeschreven stonden en in 2022 wederom (met korting) deelnamen ontvangen € 189,- terug.
 • Nieuwe deelnemers ontvangen € 219,- terug (het alles-in-een lidmaatschap is indien dit niet opgezegd wordt doorlopend).

  Bij annulering na 1 mei 
 • Ontvangen alle deelnemers een bedrag van € 150,- terug.
   
 1. Voor Via Vierdaagse deelnemers van 2020 is inschrijven mogelijk vanaf woensdag 2 februari 2022 10.00 uur. 
   
 2. Voor alle overige debutanten is inschrijven mogelijk vanaf maandag 7 februari 2022 om 10:00 uur. De inschrijving sluit zodra het maximaal aantal deelnemers is bereikt. KWbN en Stichting DE 4DAAGSE behouden zich het recht voor de inschrijvingstermijn te verlengen indien de limiet niet is bereikt.
   
 3. Na succesvolle inschrijvingzijn alle deelnemers (die nog géén lid waren van KWbN) automatisch lid van KWbN tot wederopzegging, volgens de geldende statuten. Als deelnemers het lidmaatschap willen opzeggen dan dient dit vóór 1 november van het lopende jaar te schriftelijk te gebeuren.
   
 4. Ook KWbN-leden die nog niet eerder succesvol hebben deelgenomen aande 4Daagse kunnen deelnemen aan Via Vierdaagse 2022.
   
 5. Vanaf de start van het project genieten deelnemers aan Via Vierdaagse2022 (die nog geen lid waren bij inschrijving) van de voordelen van het Alles-in-1 pakket van KWbN (Wandelvoordeelpas met diverse kortingen, 4x magazine Wandel.nl en Wandel.nl evenementen jaargids).
   
 6. Het inschrijfgeld 2022 wordt direct bij aanmelding voldaan via iDEAL. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfprocedure wordt afgerond met een betaling via iDEAL.
   
 7. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Via Vierdaagse van zijn/haar personalia en/of van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Via Vierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Ontbindingsclausule 

Via Vierdaagse 2022 gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 1.250. Indien dit aantal niet wordt bereikt, wordt de volgende clausule van kracht: 

 1. Het recht op deelname aan de 4Daagse komt te vervallen. Indien men alsnog aan de 4Daagse wil deelnemen, moet men zich opnieuw inschrijven via www.4daagse.nl en wordt het Limiteringsprotocol van Stichting DE 4DAAGSE van kracht. 
   
 2. Het lidmaatschap van KWbN komt te vervallen.

 3. KWbN behoudt zich het recht voor ingeschrevenen een passende lidmaatschapsaanbieding te doen.

 4. Het betaalde inschrijfgeld wordt zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.

Aansprakelijkheid 

KWbN is tijdens de door haarzelf georganiseerde activiteiten, behoudens haar aansprakelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Voor eventuele voorbereidingstochten en De 4Daagse gelden de aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals door de betreffende organisaties bekend zijn gemaakt. 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur/bestuurder van KWbN. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 

Keuring 

De organisatie van Via Vierdaagse 2022 adviseert iedereen die twijfels heeft over haar of zijn lichamelijke conditie voorafgaand aan de start van het voorbereidingsprogramma een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor je polisvoorwaarden).