Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Privacy

Als je deze website bezoekt, slaat Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) bepaalde gegevens van jou op. Hieronder lees je hoe we omgaan met deze gegevens en welk standpunt we daarbij innemen.

Privacy verklaring wandel.nl

Versie februari 2021

Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. De website www.wandel.nl is van de Koninklijke Wandelbond Nederland (hierna: “KWbN”). Wanneer je deze website bezoekt dan slaat KWbN bepaalde persoonsgegevens van jou op. Dat doen wij ook wanneer je via deze website iets koopt, een ticket voor een wandelevenement bestelt, je inschrijft voor een nieuwsbrief, je aanmeldt als lid en/of wanneer je hierover contact hebt met KWbN. 

KWbN vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. In deze privacy- en cookieverklaring vertelt KWbN over de aard, de omvang en het doel van de door haar verwerkte persoonsgegevens.

Ook staat hierin kort beschreven welke rechten een betrokkenen heeft. Betrokkenen zijn de personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt.

1. Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

In beginsel is KWbN verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via www.wandel.nl en/of in verband met contact dat plaatsvindt en dat te maken heeft met deze website.

Wandelevenementen

Gaat het om het bestellen van tickets voor wandelevenementen en het contact hierover en/of over die evenementen? Dan is KWbN slechts verwerker. Dit betekent dat deze privacyverklaring dan niet van toepassing is. De organisatie die het wandelevenement organiseert, is de verwerkingsverantwoordelijke. Zij is degene die je moet informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijke

Koninklijke Wandelbond Nederland

Berg en Dalseweg 125

6522 BE  Nijmegen

info@kwbn.nl

024-3655575

 

Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KWbN? Of wil je als betrokkene jouw wettelijke rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

KWbN verwerkt de volgende persoonsgegevens:

naam-, geslacht, leeftijd, adres-, contactgegevens (waaronder telefoonnummer, e-mailadres en postadres) die jij aan ons doorgeeft bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden als lid of voor acties/cursussen/lidmaatschap of om producten te bestellen via onze website; bankgegevens die we nodig hebben voor een transactie als je producten via onze website koopt of voor een lidmaatschap; informatie over je aankoopgedrag op de websites van KWbN; algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van KWbN. Dit betreft je Internet Protocol-adres of het IP adres van je proxyserver; je Internet Service Provider (ISP), afhankelijk van de configuratie daarvan; de duur van jouw bezoek aan de website; het aantal keren dat je de website bezoekt; de pagina's die je bezoekt; andere websites die je bezoekt door op onze website op een link te klikken; basale domeininformatie; het gedrag dat je op de website vertoont; de website die linkte naar onze website; informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken. locatiegegevens bij gebruik van de KWBN Wandel app; om je progressie tijdens het wandelen te kunnen bijhouden heeft de app je locatie altijd nodig (zonder deze data kan de app niets bijhouden of meten). Deze data wordt alleen lokaal in je mobiele telefoon bijgehouden tijdens gebruik van de app en wordt niet gedeeld met derden.

4. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

je verstrekt de persoonsgegevens zelf;

iemand anders verstrekt jouw persoonsgegevens: zo zijn leden van organisaties die zijn aangesloten bij KWBN automatisch lid van KWbN; verder kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand een bestelling bij iemand anders laat bezorgen (waarvoor de persoonsgegevens van de ontvanger moeten worden geregistreerd); ook kan er bij inschrijving voor een evenement toestemming aan de inschrijvende organisatie worden gegeven om bepaalde informatie aan KWbN te verstrekken; jouw persoonsgegevens worden door middel van cookies verzameld.

5. Cookies

Op verschillende plaatsen op haar websites maakt KWbN gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine (identificatie)bestandjes die met pagina’s van de websites van KWbN worden meegestuurd en die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de harde schrijf van de computer waarmee deze websites worden bezocht. De in cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd naar de servers van KWBN.

Voor meer informatie over de werking van cookies, welke cookies KWbN gebruikt, hoe cookies kunnen worden geweigerd en/of verwijderd en over de eventuele gevolgen daarvan, verwijst KWbN naar de cookieverklaring op deze website.

6. Doel en grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt. Hierna wordt per categorie persoonsgegevens aangegeven voor welke doelen KWBN de persoonsgegevens verwerkt en wat de grondslagen daarvan zijn:

1. naam-, adres-, contactgegevens (waaronder geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer):

-  doel 1: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub b Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (hierna: “AVG”): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

- doel 2: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

- doel 3: het onderhouden van contact in de ruimste zin des woords, waaronder voor het uitnodigen voor evenementen, nieuwsbrieven, acties, cursussen of een lidmaatschap. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële/ideële belangen van KWBN;

- doel 4: het kunnen meewerken aan een audit die wordt uitgevoerd door een toezichthoudende autoriteit. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

2. bank-, financiële en verkooptransactiegegevens:

- doel 1: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

- doel 2: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

- doel 3: het kunnen meewerken aan een audit die wordt uitgevoerd door een toezichthoudende autoriteit. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

3. informatie over vragen, klachten en andere kwesties waarvoor de klantenservice wordt benaderd:

- doel 1: de uitvoering van een overeenkomst (support) waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

- doel 2: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is dan artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

- doel 3: het afhandelen van vragen en klachten alsmede het verbeteren van de dienstverlening van KWBN en de functionaliteit van de websites. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële/ideële belangen van KWbN.

4. algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van KWbN:

- het doel is - zoals hiervoor beschreven - het verbeteren van de dienstverlening en functionaliteit van de websites en het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van bezoekers van deze websites om de vindbaarheid en effectiviteit hiervan voor KWBN zoveel mogelijk te vergroten. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële/ideële belangen van KWBN.

5. specifiekere bezoekgegevens van bezoeken op de websites van KWbN:

- het doel is het doen van aanbiedingen die passen bij de bij KWBN van de bezoeker bekende gegevens. Hier wordt ook verwegen naar de informatie in punt 11 van deze privacyverklaring. De grondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële/ideële belangen van KWBN.

7. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

KWbN zal de hiervoor genoemde persoonsgegevens – indien en voor zover van toepassing – verstrekken aan de volgende categorieën ontvangers:

verwerkers, waaronder verleners van secretariële en administratieve diensten, verleners van ict‑diensten (waaronder hosting), Google Analytics (onderdeel van Google Inc.) en Facebook, Twitter en/of LinkedIn indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van een van de websites van KWbN via sociale netwerken en partijen die zorgdragen voor de logistieke afhandelingen van bestellingen, zoals makers van medailles en bezorgers en de partijen die betrokken zijn bij de distributie van het verenigingsblad; voor zover deze daarbij niet zijn aan te merken als verwerkers: accountants, juridische dienstverleners, rechtbanken en verzekeraars;

voor het overige stelt KWbN persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden (waaronder de overheid), die niet zijn aan te merken als door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover daartoe op grond van de wet-, regelgeving en/of een vonnis een verplichting bestaat dan wel indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming door de belanghebbende is gegeven.

8. Doorgeven van gegevens aan derde landen

KWbN verstrekt via de volgende partijen (mogelijk) persoonsgegevens aan partijen in derde landen:

Google Analytics (zie hiervoor paragraaf 5 “Cookies”);

indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van een van de websites van KWBN via sociale netwerken, kan informatie terechtkomen bij Facebook, Twitter en/of Instagram (zie hiervoor paragraaf 5 “Cookies”).

9. Duur van de opslag

KWbN verwerkt persoonsgegevens (waaronder begrepen het bewaren hiervan) alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen ook wettelijke bewaartermijnen.

Reservekopieën in backupsystemen worden automatisch, maar met een zekere vertraging, gewist.

10. Rechten van een betrokkene

Op grond van de AVG heeft een betrokkene onder meer de volgende rechten:

recht op inzage en recht op bevestiging van verwerking van persoonsgegevens (artikel 15 AVG);

recht op rectificatie (artikel 16 AVG);

recht op verwijdering (artikel 17 AVG);

recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);

recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);

recht van verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG);

recht op intrekken van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (artikel 7 lid 3 AVG).

Indien een betrokkene één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen (dan wel een toelichting daarop wenst), kan een daartoe strekkend verzoek schriftelijk worden gedaan via info@kwbn.nl of per post via het bovenaan deze verklaring genoemde adres.

Tot slot heeft een betrokkene het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij woont of werkt of waar hij vermoedt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Verplicht persoonsgegevens te verstrekken? Gevolgen weigeren/nalaten

Het niet verstrekken van voornoemde persoonsgegevens heeft tot gevolg dat KWBN geen overeenkomst sluit met de betreffende partij, dan wel dat zij deze beëindigt.

12. Bestaan van automatische besluitvorming/profilering

KWbN volgt het gedrag van bezoekers van haar website. Zij doet dit om de door haar te presenteren informatie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de individuele bezoeker. De informatie die aan een bezoeker wordt gepresenteerd, waaronder aanbiedingen, hangt af van het surfgedrag tot dan toe en de door deze bezoeker via vragenlijsten over zichzelf verstrekte informatie.

13. Veiligheid van persoonsgegevens

KWbN maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Hiermee wordt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau van de persoonsgegevens gewaarborgd.

14. Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid

KWbN behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en haar cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.