Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Algemene ticketvoorwaarden

Op deze pagina lees je de Algemene Voorwaarden KWbN voor Online Inschrijven Evenement.

Algemene Voorwaarden KWbN voor Online Inschrijven Evenement

versie september 2020

 

Artikel 1.  KWbN

1.1. Koninklijke Wandelbond Nederland (hierna:“KWbN”) is een vereniging, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (6522 BE) Nijmegen aan de Berg en Dalseweg 125, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409058, die zich bezig houdt met het bevorderen van de wandelsport in al zijn verschijningsvormen. Via de website biedt KWBN wandelaars in Nederland diensten, kennis en producten aan om wandelen optimaal te ervaren. Eén van deze diensten is “KWbN Online Inschrijven en Betalen Wandeltochten en -evenementen”. Hiermee wordt wandelaars de mogelijkheid geboden om zich online in te schrijven voor een wandel gerelateerd evenement dat georganiseerd wordt door een bij KWbN aangesloten (wandel)organisatie (hierna: de “Organisatie”).

1.2. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat het evenement waarvoor men zich inschrijft, wordt georganiseerd door de Organisatie. KWbN heeft geen rol bij de inhoudelijke organisatie van het evenement. De betrokkenheid van KWbN bij het evenement betreft alleen het bieden van de mogelijkheid om via de website online in te schrijven en tickets te verkrijgen.

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zien op de verhouding tussen KWbN en de bezoeker van de website die zich via deze website inschrijft en tickets verkrijgt voor een evenement.

Artikel 2.  Definities

Evenement: het door een Organisatie georganiseerde evenement

Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Online inschrijfservice platform Tickets koopt voor een Evenement

KWbN Online Inschrijfmodule: de online inschrijf applicatie waarbij de Gebruiker zich via de website www.wandel.nl online kan inschrijven voor een evenement

Ticket(s): het toegangsbewijs/-bewijzen van een door of namens de Organisatie georganiseerd evenement dat door KWbN aan Gebruiker via de KWbN Online Inschrijfmodule wordt verstrekt

Website: de website www.wandel.nl

Artikel 3.  Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de KWbN Online Inschrijfmodule, waarmee online inschrijving voor een Evenement mogelijk is.

3.2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door de Gebruiker of een eventuele andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3. Tijdens de bestelprocedure worden de algemene voorwaarden van de Organisatie van toepassing verklaard in de verhouding tussen de Gebruiker en de Organisatie. Hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, staat hieraan niet in de weg.

3.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is naar het toepasselijke recht of door de bevoegde rechter als zodanig wordt beschouwd, zal de rest van de algemene voorwaarden niet worden aangetast. In dat geval wordt in plaats van de nietige of vernietigbare bepaling een bepaling met gelijke strekking gelezen, die geldig is en die de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3.5. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze online beschikbaar zijn op de Website.

Artikel 4.  De KWbN Online Inschrijfmodule

4.1 Het Ticket is een toegangsbewijs van een door een Organisatie georganiseerd evenement dat namens de Organisatie door KWbN aan Gebruiker via de KWbN Online Inschrijfmodule wordt toegestuurd. De Gebruiker van de KWbN Online Inschrijfmodule gaat voor het kopen van Tickets een overeenkomst op afstand aan met de Organisatie, zoals bedoeld in artikel 6:230g BW e.v. De Organisatie behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen, voor zover dat op grond van de wet is toegestaan (bijvoorbeeld omdat de Gebruiker dan de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden).

4.2 De verkoopprijs van de Tickets wordt door de Organisatie bepaald. Deze worden vervolgens via KWbN Online Inschrijfmodule kenbaar gemaakt aan de Gebruiker. De Gebruiker kan de Tickets uitsluitend online betalen via de aangeboden betaalmethode(s). De transactiekosten voor de aankoop van Tickets worden op de KWbN Online Inschrijfmodule vermeld. Het recht wordt voorbehouden de prijzen en/of kosten aan te passen. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen voor reeds verkochte Tickets.

4.3 De Gebruiker ontvangt na voldoening van de verkoopprijs de Tickets via e-mail.

4.4 Bij aankoop van de Tickets is er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en KWbN tot stand gekomen. Door de aard van de dienst is het niet mogelijk de koop op afstand van de Tickets te ontbinden. Daarom heeft de consument geen herroepingsrecht. De consument stemt – door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden – er uitdrukkelijk mee in dat Tickets niet geretourneerd kunnen worden en dat er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.

4.5 De Gebruiker dient tijdens het bestelproces bij het bevestigen van de inschrijving goed te controleren of de juiste Tickets zijn besteld. Fouten in de ingevoerde gegevens komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

4.6 Het risico van verlies, diefstal of misbruik van de Tickets berust bij de Gebruiker vanaf het moment dat de Tickets de Gebruiker hebben bereikt.

4.7 Als KWbN twijfelt aan de juistheid of geldigheid van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens of het door de Gebruiker gebruikte betaalmiddel, dan heeft KWBN het recht de inschrijving te annuleren. KWbN zal zich inspannen om de Gebruiker in een dergelijk geval hierover te informeren.

4.8 KWbN is gerechtigd – al dan niet op verzoek van de Organisatie – een maximum te stellen aan het aantal inschrijvingen en/of te verstrekken Tickets.

Artikel 5.  Privacy

5.1.  Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van KWbN. Deze is raadpleegbaar op de Website.

Artikel 6.  Deelname aan Evenement

6.1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk zich te informeren over het Evenement, waaronder over eventuele afgelastingen of verplaatsingen. KWbN is niet aansprakelijk voor wijzigingen, uitstel of afgelasting van het Evenement. Bij wijzigingen dient Gebruiker zelf eventuele vergoedingen te verhalen bij Opdrachtgever.

6.2. Indien de Gebruiker verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Dit geldt ook voor eventuele andere betalingen die samenhangen met de inschrijving.

6.3. Wanneer de Organisatie besluit wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement dat nodig maakt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement een doorgang te doen vinden, kan de Gebruiker - behalve voor zover dwingendrechtelijk anders is bepaald - geen aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade en zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen door KWbN aan Gebruiker plaatsvinden. Omdat KWbN bij de verkoop van de tickets slechts een faciliterende administratieve rol speelt en de koop van een Ticket leidt tot een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Organisatie, dient de Gebruiker zich tot de Organisatie te wenden indien hij van mening is dat hij recht heeft op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook. De Organisatie zal dit vervolgens buiten KWbN afhandelen. Deze procedure is KWbN ook met de Organisatie overeengekomen.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

7.1. KWbN is niet betrokken bij de inhoudelijke organisatie van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisatie en de Gebruiker tot stand komt. KWbN is derhalve niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Gebruiker heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement, de inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en wijst daarvoor iedere aansprakelijkheid van de hand.

7.2. Mocht KWbN in het kader van haar verplichtingen jegens Gebruiker aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door KWbN, voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum van in totaal € 150,‑‑ (zegge: honderdvijftig euro) per Ticket.

7.3. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van KWbN.

7.4. De Gebruiker dient de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden. Tenzij volgens de wet een kortere termijn van toepassing is, moet deze melding uiterlijk binnen twaalf maanden door KWbN zijn ontvangen. Vindt de melding niet binnen deze termijn plaats, dan vervalt de vordering tot schadevergoeding.

7.5. KWbN is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de KWbN Online Inschrijfmodule buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken. KWBN hoeft hiervoor geen reden kenbaar te maken. Evenmin ontstaat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor Gebruiker. Een dergelijke buitengebruikstelling en/of beperking geeft geen gevolgen voor reeds verkochte Tickets.

Artikel 8.  Toepasselijk recht

8.1. Op deze algemene voorwaarden en de door de Gebruiker en KWbN via de KWbN Online Inschrijfmodule te sluiten overeenkomsten en op alle eventuele daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de Gebruiker geen consument is, geldt dat de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 9. Vragen

9.1. Als Gebruiker naar aanleiding van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, dan kan Gebruiker contact opnemen met KWbN via evenementen@kwbn.nl of 024‑3655575.