Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Deelnamevoorwaarden Wandel.nl Fotowedstrijd

Deze deelnamevoorwaarden van KWbN zijn van toepassing op het inzenden van een foto en begeleidende tekst in het kader van een fotowedstrijd op Wandel.nl.

afbeelding van een man die fotografeert.
(Foto: © Suliman Sallehi, Pexels)

Auteursrecht

De maker van een foto heeft het auteursrecht op de foto en begeleidende tekst. Dat betekent dat de maker als enige het recht heeft de foto (en tekst) te dupliceren en verder te verspreiden. De foto (en tekst) die de deelnemer inzendt kan door deze zelf zijn gemaakt, maar het is ook mogelijk dat een bestaande foto van iemand anders wordt gebruikt. In beide gevallen moet de maker van de foto (en tekst) toestemming geven de ingezonden foto (en tekst) te plaatsen op Wandel.nl. Dat betekent dat de deelnemer (of een andere maker) het gebruiksrecht geeft op kopiëren en verspreiden van de ingestuurde foto (en tekst).

afbeelding van een smartphonecamera.
(Foto: © Delcho Dichev, Pexels)

1. Deelnemer geeft hierbij toestemming de ingestuurde foto en tekst te publiceren op Wandel.nl en mogelijk op andere mediakanalen van Wandel.nl, zoals social media en Magazine Wandel.nl, zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is. Voor zover deelnemer niet de maker van de foto en tekst is, is de originele maker gevraagd of deze akkoord is voor publicatie en heeft deelnemer akkoord verkregen van de originele maker voor voornoemde publicatie.

2. Deelnemer is akkoord (dan wel de originele maker is akkoord) dat de foto en tekst op verschillende (social)mediakanalen kan worden gebruikt en ook gedupliceerd kan worden (verder gedeeld) door andere gebruikers van de (social)mediakanalen van Wandel.nl en geeft voor alle mogelijke (verdere) publicaties toestemming (dan wel is toestemming verkregen van de originele maker), welke toestemming niet meer kan worden ingetrokken.

3. Deelnemer (dan wel de originele maker) mag de foto (en tekst) zelf blijven gebruiken.

4. De deelnemer vrijwaart KWbN/Wandel.nl voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.

Portretrecht

Als er een foto wordt gemaakt van iemand, heeft deze persoon het zogenaamde portretrecht op deze foto. Deze kan zich dan verzetten tegen het gebruik van de foto. Soms is er geen toestemming nodig om de foto van een ander te gebruiken, maar in dit geval wordt de foto gebruikt op Wandel.nl. Wandel.nl wil deze foto echter niet gebruiken als de geportretteerde het daar niet mee eens is of zou kunnen zijn.

afbeelding van iemand die een selfie maakt tijdens een wandeling.
(Foto: © Polinach, Pexels)

5. Deelnemer heeft toestemming gevraagd aan de geportretteerde om de ingestuurde foto te gebruiken voor de fotowedstrijd op Wandel.nl.

6. De geportretteerde gaat akkoord met het gebruik van de foto op de website Wandel.nl en mogelijk op andere mediakanalen van Wandel.nl zoals social media en Magazine Wandel.nl, zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is.

7. De geportretteerde is op de hoogte dat de foto op (social)media gedupliceerd kan worden (verder gedeeld) door andere gebruikers van de (social)mediakanalen van Wandel.nl en voor alle mogelijke (verdere) publicaties heeft de geportretteerde toestemming gegeven aan de deelnemer, welke toestemming niet meer kan worden ingetrokken.

8. Geportretteerde mag de foto zelf blijven gebruiken.

9. De deelnemer vrijwaart KWbN/Wandel.nl voor claims van geportretteerden met betrekking tot het portretrecht.

Algemeen  - Persoonsgegevens

10. Deelnemer die een foto en tekst instuurt, garandeert dat het foto- en tekstmateriaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende afbeeldingen en/of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Foto’s en tekst welke in strijd met deze bepaling wordt ingestuurd (ter uitsluitende beoordeling van KWbN/Wandel.nl) zullen worden verwijderd.

11. Als de fotowedstrijd de mogelijkheid biedt voor het publiek om te stemmen op foto’s, dan is KWbN/Wandel.nl gerechtigd de uitgebrachte stemmen in algemene zin te analyseren ter voorkoming van (vormen van) stemfraude. Indien (vormen van) stemfraude wordt/worden geconstateerd heeft KWbN/Wandel.nl het recht de betreffende foto uit te sluiten van deelname.

12. KWbN/Wandel.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, portretrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de ingestuurde foto en tekst in het kader van deze fotowedstrijd, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

13. De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wandel.nl stuurt eenmalig een e-mail om de prijswinnaars bekend te maken. Na het beëindigen van de fotowedstrijd worden alle persoonsgegevens vernietigd en niet verder verwerkt of gebruikt, behoudens indien deelnemer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.