Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Deelnemersreglement Eneco Clean-Up Walk

De Eneco Clean-Up Walk 2023 wordt onder toezicht van de Koninklijke Wandelbond Nederland georganiseerd in opdracht van Eneco.

Header 2 ECUW 1280X640

1. Inschrijving

1.1 Inschrijving voor de Eneco Clean-Up Walk 2023 vindt uitsluitend plaats op www.enecocleanupwalk.nl. Op deze pagina staan antwoorden op veel gestelde vragen. Na inschrijving kan gratis een account worden gemaakt op de bijbehorende app.

2. Acceptatie Deelnemersreglement

2.1 Bij definitieve inschrijving, en dus de definitieve deelname, gaat men akkoord met de bepalingen genoemd in deze deelname voorwaarden.

3. Definitie van wandelen

3.1 Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. (hardlopen, joggen of rennen valt dus niet onder wandelen).

3.2 In het licht van het COIVD-19 virus dient elke deelnemer zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid of lokale overheid.

4. Deelname

4.1 De Eneco Clean-Up Walk 2023 omvat een periode tussen 21 en 22 oktober 2023, waarbinnen elk individu op een eigen manier en eigen tijd aan de voorwaarden van de Eneco Clean-Up Walk 2023 kan voldoen.

4.2 Deelname aan de Eneco Clean-Up Walk 2023 staat open voor individuele wandelaars en groepen/verenigingen/organisaties. 

4.3 Deelname aan de Eneco Clean-Up Walk 2023 staat open voor leden en niet leden van wandelsportorganisatie(s).  

4.4 De Eneco Clean-Up Walk 2023 is geen prestatietocht en kent ook geen wedstrijdelement. 

4.5 Een (groep)begeleider dient minimaal 18 jaar te zijn. 

4.6 Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.

4.7 Deelnemers onder de 18 jaar vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de ouders/voogd.

4.8 Verder dient de deelnemer teneinde de Eneco Clean-Up Walk 2023 te kunnen voltooien voldoende (voorzorg)maatregelen te hebben getroffen aangaande een toereikende lichamelijke conditie, training, voeding & drinken, schoeisel & kleding en eventuele gebruik en aanwezigheid van medicijnen.

5. Starten & Finishen

5.1 Iedere hoofdinschrijver vermeldt bij inschrijving tevens het aantal overige wandelaars die met de hoofdinschrijver deelnemen aan de Eneco Clean Up Walk  2023.

5.2 Deelname is gratis. 

5.3 Na aanmelding krijgen de deelnemers toegang tot de speciale app, waarbij de deelnemer zich moet aanmelden. De app houdt de wandeling bij. Nadat de gebruiker de wandeling in de app beëindigd, ontvangt hij/zij een digitale badge.

5.4 Het passeren (inhalen) van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers en groepen, wederom met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid of lokale overheid.

5.5 Het meenemen van (geleide)honden tijdens de wandeltocht is toegestaan mits dit geen gevaar of overlast geeft voor de overige deelnemers. Bij klachten van andere deelnemers wordt om onderlinge afstemming gevraagd tussen de deelnemers. 

5.6 Kerken, begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, rouwstoeten, en dergelijke dienen op gepaste wijze gepasseerd te worden.

5.7 Het is verboden om uiting te geven aan een bepaald staatkundig streven door het meevoeren van vlaggen, spandoeken, dragen van kledingstukken etc.  

5.8 Het is niet toegestaan vlaggen/spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen.

5.9 Respecteer de overige deelnemers, weggebruikers en andere belangstellenden zoals u dat ook betaamt.  

5.10 De startlocatie is individueel bepaalbaar.

5.11 Bij echte noodgevallen dient u uiteraard het landelijke alarmnummer (112) te bellen.

6. Plaats op de weg voor de wandelaar

6.1 De deelnemer wordt geacht de Eneco Clean-Up Walk 2023 zo veilig mogelijk te bewandelen. Hierbij kan veelal gebruik worden gemaakt van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze dan kan veelal aan de linkerkant van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt aangegeven door verkeersborden.

7. Aansprakelijkheid & Veiligheid

7.1 Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Eneco en KWbN zijn behoudens hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden. 

7.2 De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelfstandig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersregelaars, politie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig) dienen te worden opgevolgd.

7.3 De organisatie kan de Eneco Clean-Up Walk 2023 (of een deel daarvan) stop zetten als de veiligheid in het geding komt of indien de overheid een verbod oplegt om de Eneco Clean-Up Walk 2023 te organiseren.

8. Privacy en Sociale media

8.1 Bij het aanmelden via www.enecocleanupwalk.nl en het aanmelden bij de app moet u persoonsgegevens verstrekken. Vanzelfsprekend wordt daarbij de privacy van de deelnemers in acht genomen. Op wandel.nl is daarvoor een privacyverklaring van toepassing waarbij verwerking van persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wetgeving wordt nageleefd. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verstrekken van relevante informatie over het evenement danwel het versturen van gewonnen prijzen. Voor inschrijving van de Eneco Clean-Up Walk 2023 heeft de deelnemer aangegeven kennis te hebben genomen van de toepasselijke privacyreglementen.

8.2 Tijdens de wandeling is er vrijheid om de wandeltochten op social media te delen. De organisatie vraagt wel om de privacy van andere deelnemers te respecteren.

9. Slotbepaling

9.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist KWbN. Neem in dat geval contact op met KWbN via info@kwbn.nl. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.