Deelnemersreglement

De Alternatieve Vierdaagse wordt onder auspiciën van de Stichting DE 4DAAGSE, Koninklijke Wandel Bond Nederland in samenwerking met sportmarketingbureau House of Sports georganiseerd. Via de applicatie alternatievevierdaagse kunnen deelnemers meedoen aan De Alternatieve Vierdaagse.  

1. Inschrijving 
1.1 Inschrijving voor De Alternatieve Vierdaagse is gratis en vindt uitsluitend plaats op de website www.alternatievevierdaagse.nl
1.2 Na registratie ontvangen deelnemers per mail informatie over hoe ze de alternatievevierdaagse-app kunnen downloaden om deel te nemen aan De Alternatieve Vierdaagse. 

2. Acceptatie Deelnemersreglement
2.1 Bij definitieve inschrijving, en dus de definitieve deelname, gaat men akkoord met de bepalingen genoemd in deze deelname voorwaarden.  

3. Definitie van wandelen
3.1 Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. Hardlopen, joggen of rennen vallen dus niet onder wandelen.  

4. Deelname
4.1 De Alternatieve Vierdaagse vindt plaats van 20 t/m 23 juli 2021.
4.2 Deelname aan De Alternatieve Vierdaagse staat open voor iedereen die geïnteresseerd is.
4.3 De Alternatieve Vierdaagse is een prestatietocht en kent geen wedstrijdelement.
4.4 Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
4.5 De deelnemer dient om De Alternatieve Vierdaagse te kunnen volbrengen voldoende (voorzorgs)maatregelen te hebben getroffen aangaande een toereikende lichamelijke conditie, training, voeding & drinken, schoeisel & kleding en eventuele gebruik en aanwezigheid van medicijnen.
4.6 Bij twijfel over de gezondheid/lichamelijke conditie is het verstandig vooraf de (huis)arts te raadplegen.
4.7 De alternatievevierdaagse-app werkt op softwareversies iOS 13, 14 en Android 5+.
4.8 Bestelde medailles, pakketten of merchandise kunnen niet geretourneerd of omgeruild worden, er wordt geen restitutie gegeven.

5. Deelname met gebruik van hulpmiddelen
5.1 Personen die gebruik maken van een rolstoel worden, in afwijking van het in artikel 3.1 bepaalde, als deelnemer aangemerkt.
5.2 Deelname met hulpmiddelen: Binnen de wandelsport kennen we verschillende soorten wandeltechnieken waarbij bij sommige technieken ook gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen. Denk hierbij aan GPS-toestellen en Poles/wandelstokken (Nordic Walking). Deelname met behulp hiervan is geen bezwaar, mits men geen hinder veroorzaakt bij anderen.

6. Starten & Finishen
6.1 Iedere wandelaar dient zich individueel geregistreerd en ingeschreven te hebben voor De Alternatieve Vierdaagse.
6.2 Deelname aan De Alternatieve Vierdaagse en daarmee het downloaden en gebruiken van de alternatievevierdaagse-app is gratis.
6.3 Na registratie ontvangen deelnemers meer informatie over deelname en meer informatie over waar en wanneer de alternatievevierdaagse-app te downloaden en gratis een account aan te maken. Vervolgens krijgt de gebruiker de keuze om deel te nemen aan De Alternatieve Vierdaagse.
6.4 Bij deelname aan De Alternatieve Vierdaagse op 20 juli kan de gebruiker kiezen tussen de afstanden: 5, 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer. De app registreert alle gelopen kilometers. Na vier dagen achter elkaar de ingegeven afstand te hebben gewandeld, ontvangt de gebruiker een digitale badge in de alternatievevierdaagse-app als bewijs. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van een goed werkende mobiele telefoon en een opgeladen batterij.
6.5 De vier wandelingen moeten binnen een periode van vier dagen in de periode 20 juli t/m 23 juli 2021 worden afgelegd, met maximaal één wandeling per dag.
6.6 Het passeren (inhalen) van medeweggebruikers is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de deelnemer en/of andere weggebruikers, wederom met inachtneming van hetgeen dat bij of krachtens de wet is voorgeschreven (waaronder de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en/of de lokale overheid).
6.7 De organisatie verzoekt de deelnemer afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken of bij het ontbreken daarvan deze mee te nemen tot deze op juiste wijze afgevoerd kan worden. Houd de buurt en (wandel)omgeving dus schoon.
6.8 Kerken, begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, rouwstoeten, en dergelijke dienen op gepaste wijze gepasseerd te worden (niet zingen, geen lawaai, niet vloeken/schelden en eventuele vlaggen/spandoeken omlaag te houden).
6.9 Het is verboden om uiting te geven aan een bepaald staatkundig streven door het meevoeren van vlaggen, spandoeken, dragen van kledingstukken etc.
6.10 Het is niet toegestaan vlaggen/spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen (bijv. doodskop).
6.11 Respecteer de overige deelnemers, weggebruikers en andere belangstellenden zoals u dat ook betaamt.
6.12 Tijdens de wandeltocht worden geen plaatselijke faciliteiten zoals EHBO-vereniging of rustplaatsen ingezet. Denk zelf aan voldoende water en eten en eventueel een (bescheiden) medicijndoos.
6.13 De startlocatie is individueel bepaalbaar. De afgelegde afstand t.b.v. de registratie van je deelname aan De Alternatieve Vierdaagse kan alleen gegenereerd worden als “locatievoorzieningen” aan staat bij de instellingen van de mobiele telefoon.
6.14 Bij noodgevallen dient u uiteraard het landelijke alarmnummer (112) te bellen.

7. Plaats op de weg voor de wandelaar
7.1 De deelnemers worden geacht De Alternatieve Vierdaagse zo veilig mogelijk te wandelen. Hierbij dient waar mogelijk gebruik te worden gemaakt van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze dan kan men veelal aan de linkerkant van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt aangegeven door verkeersborden.

8. Aansprakelijkheid & Veiligheid
8.1 Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Stichting DE 4DAAGSE, KWBN en House of Sports zijn behoudens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
8.2 De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelfstandig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersregelaars, politie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig) dienen te worden opgevolgd.
8.3 De organisatie kan De Alternatieve Vierdaagse (of een deel daarvan) stopzetten als de veiligheid in het geding komt of indien de overheid een verbod oplegt om De Alternatieve Vierdaagse te organiseren.
8.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijflimieten in te stellen op De Alternatieve Vierdaagse. 

9. COVID richtlijnen
9.1 In het licht van het COVID-19 virus dient elke deelnemer zich te houden aan hetgeen bij of krachtens de wet is voorgeschreven (waaronder de richtlijnen van het RIVM,  de Rijksoverheid en/of de lokale overheid) zoals die op 20-23 juli 2021 van kracht zijn. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien deelnemers zich hieraan niet houden.  

10. Privacy en Sociale media
10.1 Bij het aanmelden moet u persoonsgegevens verstrekken. Vanzelfsprekend zullen partijen de privacy van de deelnemers in acht nemen. Op www.alternatievevierdaagse.nl is daarvoor een privacyverklaring c.q. reglement van toepassing waarbij verwerking van persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wetgeving wordt nageleefd. Voor inschrijving van De Alternatieve Vierdaagse en aanmelding voor de alternatievevierdaagse-app wordt / is uw akkoord gevraagd met de toepasselijke privacyreglementen.
10.2 Tijdens de wandeltochten is er vrijheid om de wandeltochten op social media te delen. De organisatie vraagt wel om de privacy van andere deelnemers te respecteren. Met de inschrijving gaat de deelnemer in beginsel akkoord met het eventuele gebruik door De Alternatieve Vierdaagse van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van De Alternatieve Vierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd. Op het gebruik bedoeld in vorige volzin is het 'Privacyreglement' van toepassing.

11. Slotbepaling
11.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de besturen van Stichting DE 4DAAGSE en Koninklijke Wandel Bond Nederland in gezamenlijkheid. Neem in dat geval contact op via info@alternatievevierdaagse.nl. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing. 

Terug naar hoofdpagina De Alternatieve Vierdaagse