Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Deelnemersreglement Eneco Clean-Up Walk

De Eneco Clean-Up Walk 2021 wordt onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland georganiseerd in opdracht van Eneco en in samenwerking met haar partner eRoutes.

Eneco Clean Up Walk 2021

1. Inschrijving

1.1 Inschrijving voor de Eneco Clean-Up Walk 2021 vindt uitsluitend plaats op www.wandel.nl/enecocleanupwalk. Op deze pagina staan antwoorden op veel gestelde vragen. Na inschrijving kan gratis een account worden gemaakt op www.eroutes.com.

2. Acceptatie Deelnemersreglement

2.1 Bij definitieve inschrijving, en dus de definitieve deelname, gaat men akkoord met de bepalingen genoemd in deze deelname voorwaarden.

3. Definitie van wandelen

3.1 Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. (hardlopen, joggen of rennen valt dus niet onder wandelen). 

3.2 In het licht van het COIVD-19 virus dient elke deelnemer zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid of lokale overheid. Concreet betekent dit dat elke deelnemer bij het wandelen minimaal een afstand van 1,5 meter houdt ten opzicht van andere deelnemers. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien deelnemers zich niet houden aan deze richtlijn.

4. Deelname

4.1 De Eneco Clean-Up Walk 2021 omvat een periode tussen 16 en 17 oktober 2021, waarbinnen elk individu op een eigen manier en eigen tijd aan de voorwaarden van de Eneco Clean-Up Walk 2021 kan voldoen.

4.2 Deelname aan de Eneco Clean-Up Walk 2021 staat open voor individuele wandelaars en groepen/verenigingen.  

4.3 Deelname aan de Eneco Clean-Up Walk 2021 staat open voor leden en niet leden van wandelsportorganisatie(s).   

4.4 De Eneco Clean-Up Walk 2021 is geen prestatietocht en kent ook geen wedstrijdelement.  

4.5 Een (groep)begeleider dient minimaal 18 jaar te zijn.  

4.6 Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. 

4.7 Deelnemers onder de 18 jaar vallen onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de ouders/voogd. 

4.8 Verder dient de deelnemer teneinde de Eneco Clean-Up Walk 2021 te kunnen voltooien voldoende (voorzorg)maatregelen te hebben getroffen aangaande een toereikende lichamelijke conditie, training, voeding & drinken, schoeisel & kleding en eventuele gebruik en aanwezigheid van medicijnen. 

4.9 Bij twijfel over de gezondheid/lichamelijke conditie is het verstandig vooraf de (huis-)arts te raadplegen en eventueel een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor de polisvoorwaarden). Worden er medicijnen gebruikt of heeft men last van aandoeningen (bijv. epilepsie, suikerziekte, hart etc.) is het verstandig om dit en de gegevens van uw medicijnen en thuisfront gegevens op papier te vermelden en bij u te dragen mocht dit onverhoopt nodig zijn. 

4.10 De organisatie kan een deelnemer vragen om een kortere afstand te nemen met oogpunt op gezondheid en/of veiligheid.

5. Starten & Finishen

5.1 Iedere wandelaar dient zich individueel aangemeld en ingeschreven te hebben voor de Eneco Clean Up Walk  2021. 

5.2 Deelname is gratis.  

5.3 Na aanmelding krijgen de deelnemers toegang tot de app van eRoutes, waarbij de deelnemer zich moet aanmelden. De app tracht op basis van de ingegeven afstand en startplaats automatisch een aantal verschillende routes te genereren. Deze kunnen de deelnemers met de app lopen. De app houdt de wandeling bij en geeft automatisch een seintje als de wandeling is volbracht. LET op: gebruik dezelfde naam en wachtwoord in combinatie met de unieke code als er wordt aangemeld voor eRoutes omdat zo de inschrijving voor de Eneco Clean-Up Walk 2021 gematcht kan worden met de aanmelding bij eRoutes.
Het wordt aangeraden een afgedrukte versie van de route mee te nemen op de wandeltochten voor het geval de smartphone of signaalverbinding wegvalt.

5.4 Het passeren (inhalen) van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers en groepen, wederom met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid of lokale overheid. Concreet betekent dit dat elke deelnemer bij het inhalen minimaal een afstand van 1,5 meter houdt ten opzichte van andere deelnemers.  

5.5 Het meenemen van (geleide)honden tijdens de wandeltocht is toegestaan mits dit geen gevaar of overlast geeft voor de overige deelnemers. Bij klachten van andere deelnemers wordt om onderlinge afstemming gevraagd tussen de deelnemers.  

5.6 Kerken, begraafplaatsen, oorlogsmonumenten, rouwstoeten, en dergelijke dienen op gepaste wijze gepasseerd te worden.

5.7 Het is verboden om uiting te geven aan een bepaald staatkundig streven door het meevoeren van vlaggen, spandoeken, dragen van kledingstukken etc.   

5.8 Het is niet toegestaan vlaggen/spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen. 

5.9 Respecteer de overige deelnemers, weggebruikers en andere belangstellenden zoals u dat ook betaamt.   

5.10 De startlocatie is individueel bepaalbaar via eRoutes.

5.11 Bij echte noodgevallen dient u uiteraard het landelijke alarmnummer (112) te bellen. 

6. Plaats op de weg voor de wandelaar

6.1 De deelnemer wordt geacht de Eneco Clean-Up Walk 2021 zo veilig mogelijk te bewandelen. Hierbij kan veelal gebruik worden gemaakt van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze dan kan men veelal aan de linkerkant van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt aangegeven door verkeersborden.

7. Aansprakelijkheid & Veiligheid

7.1 Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. Eneco, KWBN en haar partner eRoutes is behoudens haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de wet op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies of schade van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.  

7.2 De deelnemer dient de verkeersregels in acht te nemen en de zelfstandig gekozen route te volgen. Aanwijzingen van verkeersregelaars, politie, toezichthouders en hulpdiensten (indien aanwezig) dienen te worden opgevolgd. 

7.3 De organisatie kan de Eneco Clean-Up Walk 2021 (of en deel daarvan) stop zetten als de veiligheid in het geding komt of indien de overheid een verbod oplegt om de Eneco Clean-Up Walk 2021 te organiseren. 

8. Privacy en Sociale media

8.1 Bij het aanmelden via de site van Eneco en het aanmelden bij eRoutes moet u persoonsgegevens verstrekken. Vanzelfsprekend zullen beide partijen de privacy van de deelnemers in acht nemen. Op beide sites is daarvoor een privacyverklaring c.q. reglement van toepassing waarbij verwerking van persoonsgegevens conform de daarvoor geldende wetgeving wordt nageleefd. De gegevens worden alleen gebruikt voor het verstrekken van relevante informatie over het evenement danwel het versturen van gewonnen prijzen. Voor inschrijving van de Eneco Clean-Up Walk 2021 heeft de deelnemer aangegeven kennis te hebben genomen van de toepasselijke privacyreglementen. 

8.2 Tijdens de wandeling is er vrijheid om de wandeltochten op social media te delen. De organisatie vraagt wel om de privacy van andere deelnemers te respecteren.

9. Slotbepaling

9.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist KWBN. Neem in dat geval contact op met KWBN via info@kwbn.nl. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Terug naar Eneco Clean-Up Walk